Διόρθωση εκ παραδρομής λάθους του άρθρου Α.2.6.1.1 της διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

(3)  Διόρθωση εκ παραδρομής λάθους του άρθρου Α.2.6.1.1 της διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια τριάντα εννιά  (39) ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριάντα εννιά  (39) οθονών LED, και (5) εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων», µε κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής (κριτήριο μειοδοσίας), συνολικού Προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00.€) χωρίς ΦΠΑ. Η διόρθωση αφορά την διαγραφή  της τελευταίας φράσης και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να:

  • διαθέτει επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της Προμήθειας Ηλεκτρονικών Ειδών.
  • διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα Προμήθειας