Παράταση ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών για το έργο «Αναβάθμιση του δικτύου LAN στο κτήριο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αθηναίων»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ LAN ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Σχετικά με τον υπ’ αριθμ.6390/26-07-2017 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό άνω των ορίων Διαγωνισμό για το έργο «Αναβάθμιση Δικτύου LAN στο κτήριο του Δημαρχιακού Μεγάρου», και ημερομηνία διεξαγωγής Διαγωνισμού την 15-09-2017, σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών για την 20/09/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την 20/09/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ο λόγος παράτασης οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρόσθετες πληροφορίες-διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6390,26-7-2017