Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ», προκηρύσσει τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για την παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης προς τελικά σημεία διάθεσής τους σε περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής (κριτήριο μειοδοσίας), συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (59.800,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα παρακάτω αρχεία:
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤ 2017 ΤΕΛΙΚΟ (Αρχείο pdf)
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤ 2017 ΤΕΛΙΚΟ (Αρχείο doc)


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Διευκρινίσεις της από 5 Οκτωβρίου 2017 διακήρυξης για την «παραχώρηση υπηρεσιών διανομής καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης προς τελικά σημεία διάθεσής τους σε περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων»:

  1. Το μέρος IV του ΤΕΥΔ συμπληρώνεται στο σύνολό του.
  2. Όλες οι απαντήσεις επί των όρων της διακήρυξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ Α.Ε.