12-01-2018: Απόφαση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών για το έργο: «Προμήθεια κεντρικών μεταγωγέων,υπηρεσίες εγκατάστασης & εκπαίδευσης στο κεντρικό Data Room του Δήμου Αθηναίων»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ DATA ROOM ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »

Σχετικά με τον υπ’ αριθμ.10223/7-12-2017 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό άνω των ορίων Διαγωνισμό για το έργο «Προμήθεια Κεντρικών Μεταγωγέων, Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Data Room του Δ. Αθηναίων», αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 50834 και ημερομηνία διεξαγωγής Διαγωνισμού την 15-01-2018, σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών για την 18/01/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την 24/01/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ.

Ο λόγος παράτασης οφείλεται στο γεγονός έκδοσης πρόσθετων διευκρινήσεων επί των εγγράφων του διαγωνισμού, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς κατά την ετοιμασία των προσφορών τους.

Οι πρόσθετες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στη Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ και στο site της ΔΑΕΜ Α.Ε.

 

Σταύρος Ασθενίδης
Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΕΜ Α.Ε.