25-05-2018: Απόφαση παράτασης για το έργο «Αναβάθμιση του δικτύου LAN στο κτήριο Αθηνάς του Δήμου Αθηναίων» αρ. διακ. 4058/30-04-2018

Αναφορικά με τον ως άνω Δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το έργο
«Αναβάθμιση του δικτύου LAN στο κτήριο Αθηνάς του Δήμου Αθηναίων» με αρ.
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 57305 και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής Προσφορών την
29/05/2018, σας γνωστοποιούμε ότι, ενόψει της ιδιαιτερότητας της σύμβασης και της
πολυπλοκότητας σύνταξης προσφοράς και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 2 του
Ν.4412/2016, παρατείνεται η ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των
προσφορών για την 31/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Αντίστοιχα, η
ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την 06/06/2018 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.00 π.μ.

Επισημαίνεται στους υποψηφίους ότι αντιστοίχως παρατείνεται ο χρόνος ισχύος των
προσφορών καθώς επίσης και ο χρόνος της εγγύησης συμμετοχής, που αναφέρονται στα
έγγραφα του ως άνω Διαγωνισμού.

Η παρούσα απόφαση έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ και στο website της ΔΑΕΜ
ΑΕ.

Δείτε περισσότερα:

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ