08-03-2019: Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου “Digital Disruptive Technologies to Co-create, Co-produce and Co-manage Open Public Services – CO3”

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου “Digital Disruptive Technologies to Co-create, Co-produce and Co-manage Open Public Services – CO3” που πραγματοποιήθηκε στις 16 & 17 Ιανουαρίου 2019 στο Τορίνο. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον συντονιστή του έργου, Πανεπιστήμιο του Τορίνο, με τη συμμετοχή των δέκα εταίρων. Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι των εταίρων συνεργάστηκαν για να καθορίσουν ένα κοινό όραμα για το έργο κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ “Ορίζοντας 2020” στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 822615.
Στόχος του έργου CO3 είναι η αξιολόγηση των ωφελειών και των κινδύνων καινοτόμων τεχνολογιών, όπως blockchain, επαυξημένη πραγματικότητα (AR), γεωχωρικών κοινωνικών δικτύων, liquid democracy και gamification εργαλείων, στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών με τη συμμετοχή των πολιτών. H τεχνολογία AR μετατρέπεται σε κοινό επίπεδο επικοινωνίας για το αστικό τοπίο και γίνεται μέρος της δημόσιας ζωής των πολιτών. Το AR επιτρέπει: τη διαχείριση οικονομικών αντικειμένων που προέρχονται από το blockchain, το διαμοιρασμό πληροφορίας σε διαδραστικούς χάρτες και τις online συζητήσεις.

Συνεπώς, αποτελεί μια υποδομή για το co-production υπηρεσιών με την ενεργό συμμετοχή πολιτών. Το έργο προτείνει την ανωτέρω προσέγγιση καινοτόμων τεχνολογιών και στοχεύει να εξετάσει την εφαρμογή τους σε τρεις περιοχές-πιλότους. Στη συνέχεια, θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτού του νέου μοντέλου αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών και πόλης με βάση ένα σύνολο μετρικών ως προς τρεις διαστάσεις:
1) κοινωνική και πολιτιστική: ενεργός συμμετοχή πολιτών, αλλαγή στη σχέση πολιτών και δημόσιας διοίκησης,
2) οικονομική: αξία των παραγόμενων υπηρεσιών, κατανάλωση και οικονομική βιωσιμότητα, επίδραση στο εργασιακό περιβάλλον,
3) νομική: νομικοί περιορισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με την ιδιωτικότητα και την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Tο έργο θα αναπτύξει ένα επιχειρησιακό πλάνο στοχεύοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση.

CO3 Κοινοπραξία:
Πανεπιστήμιο Τορίνο (IT), Ερευνητικό Κέντρο ISMB (IT), Fundación Universitaria Balmes (ES), Ινστιτούτο έρευνας και Καινοτομίας του Centre Pompidou (FR), OpenLab Athens (EL), εταιρεία  FlexiGuided (DE), εταιρεία Geomotion (ES), Δήμος Τορίνο (IT), ΔΑΕΜ (EL) και Δήμος Plaine Commune (FR) στο Παρίσι.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Guido Boella – University of Torino, guido.boella@unito.it

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό έργο CO3:
www.projectco3.eu
Twitter: @CO3project

ΔΑΕΜ Α.Ε.
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης
& Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων
Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα
www.daem.gr
FBpage:/daemitcompany