27-03-2019: Ανακοίνωση παράτασης διαγωνιστικής διαδικασίας

Διαγωνισμός: «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας Αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Είδος Α΄) και αναλωσίμων εκτυπωτών (Είδος Β΄), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σχετικά με τον ως άνω συνοπτικό διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής προσφορών την 01/04/2019, σας γνωστοποιούμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω
διευκρίνιση επί των νεότερων τεχνικών προδιαγραφών, παρατείνεται, για την καλύτερη
προετοιμασία των οικονομικών φορέων, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των
προσφορών κατά δύο μέρες, ήτοι για την 03/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ.
Αντίστοιχα παρατείνεται και η αποσφράγιση που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα
12.00 μ.μ.