31-03-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή των έργων:

Α) Υπεύθυνος Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Project Manager)

Β) Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων (Information System Consultant)

Γ) Μηχανικός Δικτύων και Συστημάτων ΙοΤ (Network and IoT System Engineer)

Δ) Προγραμματιστής Λογισμικού (FullStack Software Developer)

Ε) Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Έργων (EU Projects Consultant)

ΣΤ) Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Δικτύων (System and Network Administration Technician)

 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: Έως 09/04/2021 και ώρα 15:00

Περισσότερες πληροφορίες:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος