07-06-2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΓΩΝ

  1. Προγραμματιστής Λογισμικού (Full-Stack Software Developer)
  2. Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων (EU Project Manager)

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ – Δ.Α.Ε.Μ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων «FAME», «TRIALSNET», «PISTIS», «URBANRELEAF», «CLIMABOROUGH», «GREENLOG», «FUSILLI» και «AI4PublicPolicy» και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά έργα στα οποία συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει η Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε., προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα παρακάτω έργα σε δύο (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:

  • Προγραμματιστή Λογισμικού (Full-Stack Software Developer)
  • Υπεύθυνου Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (EU Project Manager)

Για περισσότερες διευκρινίσεις ανατρέξτε στο σχετικό αρχείο:
Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος