ΟΠΑΝΔΑ

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. έχει αναλάβει επίσης το Ολοκληρωμένο Σύστημα Μηχανογραφικών και Ψηφιακών Εφαρμογών Αναβάθμισης, Εκσυγχρονισμού και Υποστήριξης της Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΠΑΝΔΑ.

Αυτό περιλαμβάνει :

1. Ωρίμανση του Έργου (μελέτη, σχεδιασμό και έλεγχος πληρότητας).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό της υλοποίησης.
3. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
4. Πιλοτική λειτουργία και παράδοση επί μέρους Έργων.
5. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον ΟΠΑΝΔΑ με πλήρη τεχνική τεκμηρίωση.
6.Εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού του ΟΠΑΝΔΑ σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης.
7. Συντήρηση και Υποστήριξη του εξοπλισμού (servers και περιφερειακός εξοπλισμός).
8. Βελτίωση των τεχνολογικών υφιστάμενων υποδομών του παθητικού εξοπλισμού (εξυγίανση οδεύσεων, δικτύων, κλπ.).
9. Διάθεση-προμήθεια εξοπλισμού υποδομών μηχανοργάνωσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΟΠΑΝΔΑ, σε ανταπόκριση επεξεργασμένων αιτημάτων.
10. Πρόληψη και αντιμετώπιση ιών (virus) Η/Υ, μέσω εγκατάστασης ειδικού λογισμικού (antivirus) και εξασφάλιση αδειοδότησης για συνεχή ενημέρωση.
11. Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την καλή λειτουργία των συστημάτων και του δικτύου όλων των υπηρεσιών του ΟΠΑΝΔΑ. Προληπτική συντήρηση δύο (2) φορές το χρόνο, αποκατάσταση βλαβών με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του δικτύου.Τα ανταλλακτικά για αναβάθμιση, επισκευή ή αντικατάσταση μέρους του μηχανογραφικού εξοπλισμού βαρύνουν τον Πελάτη.
12. Υποστήριξη της καλής λειτουργίας των ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών στις υπηρεσίες του ΟΠΑΝΔΑ με αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων.
13. Βελτίωση των εγκατεστημένων εφαρμογών με αλλαγές ή/και προσθήκες, κατόπιν επεξεργασμένων αιτημάτων των υπηρεσιών.
14. Ανάπτυξη νέων εφαρμογών χρησιμοποιώντας διαδικτυακές τεχνολογίες κατόπιν αιτήματος για την κάλυψη νέων αναγκών του ΟΠΑΝΔΑ.
15. Προμήθεια, εγκατάσταση, μετάπτωση, εκπαίδευση και υποστήριξη νέου Web-based Πληροφοριακού Συστήματος DocuTracks (Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου άυλης διακίνησης εγγράφων, αιτημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους πολίτες και ψηφιακών υπογραφών).
16. Προμήθεια, εγκατάσταση, μετάπτωση, εκπαίδευση και υποστήριξη νέας εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού.
17. Προμήθεια, εγκατάσταση, προσαρμογή, έλεγχος, δοκιμή και θέση σε λειτουργία του συστήματος CommServer (ολοκληρωμένο σύστημα για τη εύκολη διαχείριση μεγάλου αριθμού εισερχομένων και εξερχομένων Fax μηνυμάτων). Προμήθεια του απαραίτητου υλικού (hardware) και λογισμικού (software).
18. Εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου παρουσίας προσωπικού (υλικό & λογισμικό) και υποστήριξη καλής λειτουργίας.
19. Εφαρμογή Μισθοδοσίας (Διαχείριση Αρχείου Εργαζομένων, Έλεγχος ΑΠΔ, Ενιαία Αρχή Πληρωμών κλπ.), προσαρμογή με το Οικονομικό Πακέτο, εκπαίδευση και υποστήριξη.
20. Προμήθεια και εγκατάσταση Web-based εφαρμογής αιτημάτων εξωτερικών και εσωτερικών διαδικασιών με δυνατότητα καταχώρησης αιτημάτων από τις απομακρυσμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
21. Έργο Ψηφιοποίησης Σχεδίων Τεχνικής Υπηρεσίας.
22. Υπηρεσίες εγκατάστασης εφαρμογών στους νέους υπολογιστές που εγκαθίστανται στις υπηρεσίες του ΟΠΑΝΔΑ.