14-06-2024: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου – Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων (EU Project Manager)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ
1. Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων (EU Project Manager)

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ – Δ.Α.Ε.Μ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «FAME», και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά έργα στα οποία συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει η Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε., προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το παρακάτω έργο σε δύο (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:
• Υπεύθυνου Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (EU Project Manager)

Για περισσότερες διευκρινίσεις ανατρέξτε στο σχετικό αρχείο:

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος 2024