Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

eke1Στη ΔΑΕΜ Α.Ε.  αναγνωρίζουμε την αξία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματική πρακτική και στην αειφόρο ανάπτυξη υιοθετώντας ανάλογες πρακτικές. Η εταιρεία ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αντίληψη για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και δίνει προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές ανάγκες είναι σύμφυτη με τις εταιρικές αρχές της ΔΑΕΜ Α.Ε.  Για το σκοπό αυτό έχουμε προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού (κλιματισμός, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός), έπειτα από μελέτη και σχεδιασμό του χώρου όπου στεγάζονται τα γραφεία μας. Ο τεχνικός εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται πλέον  παραλαμβάνεται από ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια αποστέλλεται για ανακύκλωση.

Παράλληλα, φροντίζουμε για τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στην ευρύτερη κοινωνία, στους συνεργάτες και  στους προμηθευτές μας, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιπλέον στη ΔΑΕΜ Α.Ε. έχοντας επίγνωση του κοινωνικού μας ρόλου, συμβάλλουμε από την ίδρυσή της εταιρείας στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των συνθηκών του κοινωνικού συνόλου. Η κοινωνική μας προσφορά έχει γίνει πράξη μέσα από την υποστήριξη των κατάλληλα μελετημένων δομών, ανάλογα με τις παρούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας μας, όπως η υποστήριξη της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, των υποδομών των δημοτικών ιατρείων υποστηρίζοντας το προσωπικό τους ώστε να είναι ικανό να υποδεχτεί τους πολίτες τρίτων χωρών και με την ενίσχυση της δια βίου μάθησης στις τοπικές κοινότητες.

Με αυτό τον τρόπο η ΔΑΕΜ Α.Ε. συνεχίζει να συνεισφέρει θετικά στη συνεργασία των επιμέρους κοινωνικών ομάδων και συμμετέχει ενεργά στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας.