Δ/νση Εμπορίου

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. έχει αναλάβει το έργο της Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης, Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης και Αναβάθμισης Εφαρμογών Διαχείρισης Αδειών της Διεύθυνσης Εμπορίου & Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει:

1. Μελέτη προσδιορισμού αναγκών ψηφιοποίησης
2. Υπηρεσίες ψηφιοποίησης / ψηφιακής επεξεργασίας
3. Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης
4. Εισαγωγή Δεδομένων-Υποστήριξη παραγωγής, καταλογογράφηση, συσχετισμός ψηφιακού αρχείου και διασύνδεση με το νέο λογισμικό
5. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης (G.I.S., Open Data)
6. Ανάπτυξη εφαρμογής Ψηφιακής Πιστοποίησης και Ελέγχου Κ.Υ.Ε.
7. Αναβάθμιση και Αντικατάσταση Εφαρμογών Διαχείρισης Αδειών της Διεύθυνσης Εμπορίου & Ανάπτυξης. (web interface, φιλικό GUI, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εξυπηρέτηση υπηρεσιών Δημ.Κοινοτήτων). Μετάπτωση δεδομένων από την υπάρχουσα εφαρμογή στη νέα.
8. Τεχνική υποστήριξη λογισμικού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
9. Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και συνοδευτικού λογισμικού για την κεντρική υπηρεσία και τις επτά (7) Δημ. Κοινότητες
10. Εκπαίδευση