Διαχείριση Έργων

pm1Η Διεύθυνση Πωλήσεων Marketing και Επικοινωνίας  της ΔΑΕΜ Α.Ε. έχει την ευθύνη συλλογής πληροφοριών για έργα που αναλαμβάνει. Για το σκοπό αυτό διατηρεί συστηματική επικοινωνία με τις Αρχές που προκηρύσσουν πράξεις και ενημερώνεται για το χρονικό ορίζοντα δημοσιοποίησης νέων πράξεων.
Επιπλέον έχει την ευθύνη συντήρησης καταλόγου προσώπων επικοινωνίας στις Διαχειριστικές Αρχές και λοιπούς φορείς με τους οποίους διατηρεί επαφή. Ελέγχει καθημερινά ιστοσελίδες και δημοσιεύσεις στον τύπο για την ανακοίνωση νέων πράξεων ή αλλαγών σε υφιστάμενες. Τέλος διατηρεί και ενημερώνει σε συνεχή βάση λίστα των ιστοσελίδων και πηγών πληροφόρησης που εντοπίζει και ελέγχει.

Μπορείτε παρακάτω να δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες πηγαίνοντας στον αντίστοιχο για κάθε έργο σύνδεσμο: