ΚΕΠ

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. έχει αναλάβει τη διαχείριση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αθηναίων σχετικά με τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μελέτες αναβάθμισης ή αντικατάστασης H/W και S/W των ΚΕΠ, αναζήτηση λύσεων, έρευνα αγοράς, επισκέψεις για την εξακρίβωση της συμβατότητας της επιλεχθείσας λύσης, μελέτες για τεχνικά έργα.

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (Project management)
Σχεδιασμός και Οργάνωση υλοποίησης νέων έργων και παροχή ομάδων έργου και επικεφαλής συντονιστή για κοινές δράσεις με Δήμο Αθηναίων.

3. ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Εκσυγχρονισμός των υποδομών δικτύων και καλωδιώσεων μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων και των οδέσευών τους. Υπηρεσίες για την ορθή εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία τοπικών δικτύων σε κάθε ΚΕΠ, Υπηρεσίες για ηλεκτρονική διασύνδεση και την on-line επικοινωνία των ΚΕΠ με τη βάση δεδομένων του Δήμου Αθηναίων.

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αγορά ή ενοικίαση (leasing) εξοπλισμού υποδομών μηχανογράφησης για τις ανάγκες των ΚΕΠ. Τοποθέτηση, συναρμολόγηση και διασύνδεση μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Προληπτική συντήρηση δύο (2) φορές το χρόνο, και αποκατάσταση βλαβών με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του δικτύου. Παροχή των απαραίτητων εξειδικευμένων αναλωσίμων υλικών για την ομαλή λειτουργία του ώς άνω εξοπλισμού.

5. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧEΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Υπηρεσίες δημοπράτησης της συντήρησης κτιρίων των ΚΕΠ, διεξαγωγή πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών ή αναθέσεων, σύμβαση με τεχνικά συνεργεία και συνεργεία καθαριότητας, εποπτεία αποκατάστασης βλαβών και έργων συντήρησης. Διαχείριση ακινήτων που στεγάζονται τα ΚΕΠ, όπως εκμίσθωσης αυτών και πληρωμής δαπανών λειτουργίας τους και έως ότου ο Δήμος Αθηναίων αναλάβει πλήρως τις δράσεις αυτές.

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ HELP DESK
Εκπαίδευση προσωπικού ΚΕΠ σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού, των προγραμμάτων, των δικτύων και των περιφερειακών συσκευών για την αφομοίωση της τεχνολογίας και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης αιτημάτων. Παροχή τεχνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως (help desk). Αντιμετώπιση και επίλυση των καθημερινών αιτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες/δημότες στα ΚΕΠ.