Νομική Υπηρεσία

Η ΔΑΕΜ A.E. έχει αναλάβει την ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση, την διαχείριση αρχειοθέτησης και ανάδειξης του νομικού αρχείου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

1. Μελέτες προσδιορισμού προδιαγραφών δεδομένων
2. Διαχείριση έργου και τεχνική υποστήριξη
3. Εισαγωγή Δεδομένων – Υποστήριξη παραγωγής
4. Υπηρεσίες ψηφιοποίησης /ψηφιακής επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης
5. Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και συνοδευτικού λογισμικού
6. Τεχνική Υποστήριξη λογισμικού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
7. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιας Διοίκησης
8. Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου
9. Εκπαίδευση