31-07-2023: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο “Ψηφιοποίηση, Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση και Τεκμηρίωση Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων”

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο “Ψηφιοποίηση, Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση και Τεκμηρίωση Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων”.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων διατηρεί και διαχειρίζεται περί τους 55.500 φυσικούς φακέλους προσωπικού. Από το σύνολο των φακέλων, οι 5.500 αφορούν εν ενεργεία υπάλληλους ενώ οι υπόλοιποι 20.000 αφορούν σε συνταξιούχους. Οι φυσικοί φάκελοι φυλάσσονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα σημεία εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου επί της οδού Λιοσίων.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μετατροπή του αρχειακού υλικού της Διεύθυνσης και συγκεκριμένα η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων, η δημιουργία και παροχή ηλεκτρονικού μητρώου φυσικών και ψηφιακών αρχείων και η ασφαλής φύλαξη και διαχείριση των ως άνω φυσικών αρχείων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 31/07/2023
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/08/2023 και ώρα 11.00 π.μ.

 

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τον τρόπο συμμετοχής σας μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ