Διοικητικές Υπηρεσίες

Εφαρμογή Μοριοδότησης

 • Μέσω της εφαρμογής της Μοριοδότησης είναι δυνατό να υπολογιστεί το σύνολο των μορίων που έχει συγκεντρώσει κάθε εργαζόμενος ανάλογα τις ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρία του.
 • Οι αιτήσεις των εργαζομένων για κάποια συγκεκριμένη θέση καταχωρούνται στο σύστημα και στη συνέχεια συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν τη μόρφωση (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), την εμπειρία, τις ικανότητες αλλά και δεξιότητες του.
 • Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.

Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας 

Η εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας Πολίτη–Δημότη του Δήμου Αθηναίων (CRM) έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των αιτημάτων που λαμβάνονται τηλεφωνικά (μελλοντικά και μέσω email, fax, website, έγγραφα) και τη διαχείριση των απαραίτητων διαδικασιών για την υλοποίηση του αιτήματος από την αντίστοιχη αρμόδια Διεύθυνση και την ενημέρωση του πολίτη.

Αρχικά, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τους δημότες που υποβάλλουν αιτήματα στον Δήμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει κάποιον Δημότη και αν δεν υπάρχει να τον καταχωρήσει. Η αναζήτηση πραγματοποιείται βάση κριτηρίων που εισάγει ο χρήστης στην εφαρμογή. Οι δημότες μπορεί με βάση την φιλοσοφία της εφαρμογής να είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, εθελοντής, υπηρεσία του Δήμου ή φορέας Δημοτικής Διεκπεραίωσης. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός ήδη καταχωρημένου δημότη ενώ παράλληλα εμφανίζονται γραφήματα που απεικονίζουν το ποσοστό ικανοποίησης και επικοινωνίας με τον δημότη.

Η διαχείριση των αιτημάτων ακολουθεί ένα κεντρικό διάγραμμα ροής το οποίο αντικατοπτρίζει τα στάδια διεκπεραίωσης ενός αιτήματος. Κάθε αίτημα από τη στιγμή έναρξης της καταγραφής του ως την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσής του περνάει από τα ακόλουθα στάδια: της υποβολής, της διεκπεραίωσης και της ενημέρωσης του πολίτη.

Η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να δει την λίστα εκκρεμών αιτημάτων που τον αφορούν ανάλογα τον ρόλο και την υπηρεσία στην οποία ανήκει. Ακόμη, μπορεί να δει την κατάστασή των αιτημάτων του, να τα εμφανίσει και να τα επεξεργαστεί περαιτέρω, να αλλάξει την κατάστασή τους ή να τα δρομολογήσει σε άλλη υπηρεσία.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εκτυπώσεις από την εφαρμογή οι οποίες είναι παραμετρικές όσον αφορά τον αριθμό και τα κριτήρια. Οι εκτυπώσεις μπορεί να αφορούν Αιτήματα, Αιτήματα ανά εργασία, Αιτήματα ανά Διεύθυνση, Αιτήματα ανά κατάσταση κλπ.

Εφαρμογή Δημάρχου

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και επεξεργασία των υποθέσεων του γραφείου Δημάρχου. Αποτελεί μια εφαρμογή εύκολη στη χρήση και απλή. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή επιτρέπει την:

 • Εισαγωγή ποικίλων δεδομένων (συνεργάτες, ονόματα, ταυτότητα προσώπων, επαγγέλματα, ιδιότητες, εορτολόγιο)
 • Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου και βοηθητικών αρχείων τηλεφωνημάτων
 • Οργάνωση, παρακολούθηση ημερήσιου προγράμματος και συμβάντων
 • Αναζητήσεις με βάση όλα τα παραπάνω κριτήρια
 • Δημιουργία εκτυπώσεων

Οθόνες εφαρμογής:

grafeiodhmarxou.jpg

Οθόνη καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου εφαρμογής Γραφείου Δημάρχου

Διαχείριση προσωπικού 
Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης και περιλαμβάνει: το αρχείο προσωπικού, τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στα διάφορα τμήματα, τα χρονοεπιδόματα-κλιμάκια, τα σεμινάρια αλλά και τις άδειες προσωπικού.

Στο αρχείο προσωπικού για κάθε εργαζόμενο δημιουργείται καρτέλα που αφορά προσωπικά και επαγγελματικά του στοιχεία ενώ παράλληλα διατηρούνται ιστορικά στοιχεία που αφορούν τις μετακινήσεις των εργαζομένων στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Η εφαρμογή επιτρέπει την παρακολούθηση της χορήγησης των χρονοεπιδομάτων-κλιμακίων αλλά και των σεμιναρίων στα οποία έχει παρευρεθεί κάθε εργαζόμενος. Στις άδειες προσωπικού σημειώνονται οι ημέρες κανονικής άδειας (Από – Έως), το σύνολο αδειών (ανά έτος) αλλά και οι αναρρωτικές άδειες ανά εργαζόμενο, το είδος τους κ.α.

Ακόμη, η εφαρμογή δίνει στατιστικά στοιχεία, εκτυπώσεις αλλά και βοηθητικούς πίνακες ως εξής:

Στατιστικά

 • Για εκλογές

Εκτυπώσεις

 • Αλφαβητικές
 • Ανά Διεύθυνση–Τμήμα–Κλάδο
 • Αποσπασμένων
 • Διευθυντών–Προϊσταμένων
 • Ανά μισθολογικό κλάδο
 • Ανά θέση
 • Σταθερών αργιών
 • Μεταβαλλόμενων αργιών
 • Επετηρίδας
 • Οργανογράμματος
 • Οργανικών θέσεων

Βοηθητικοί Πίνακες

 • Διευθύνσεις – τμήματα
 • Κλάδοι – Μισθολογικοί κλάδοι
 • Σπουδές – Ειδικές γνώσεις
 • Μεγέθη ιματισμού προσωπικού

Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

 • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
 • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα–αίτημα–ερώτημα κλπ
 • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
 • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρηστή, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
 • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές

Οθόνη εφαρμογής:

diaxeirishprosopikou.jpg

Οθόνη αρχείου εργαζομένων εφαρμογής προσωπικού