Λοιπές Εφαρμογές

1) Εκπαίδευση προσωπικού
2) Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης
3) Υπηρεσίες διαχείρισης έργων πληροφορικής
4) Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών και εξοπλισμού
5) Δυνατότητα αγοράς προγραμμάτων με άδεια χρήσης
6) Τεχνική-τηλεφωνική υποστήριξη
7) Εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων & δικτύων
8) Καταχώρηση στοιχείων