Εφαρμογή πολεοδομίας

Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Πολεοδομίας έχει ως αντικείμενο την καλύτερη διαχείριση και έλεγχο του όγκου των εγγράφων και πληροφοριών που διακινούνται στην Διεύθυνση της Πολεοδομίας.

Ο χρήστης μπορεί να εισάγει αιτήσεις στην εφαρμογή που αφορούν τη Διεύθυνση και να τις χρεώσει στο κατάλληλο τμήμα και υπάλληλο ώστε να διεκπεραιωθούν. Στην εφαρμογή μπορούν να εισαχθούν Οικοδομικές Άδειες τις οποίες ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εισάγοντας συγκεκριμένα κριτήρια, να τις διαχειριστεί όπως επίσης και να τις εκτυπώσει εάν το επιθυμεί. Ακόμη, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει το ιστορικό χρεώσεων κάποιου αιτήματος.

New10

Οθόνη νέας εφαρμογής πολεοδομίας

Επιπλέον, η εφαρμογή επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών όπως για παράδειγμα αναφορές συνόλου αιτημάτων, αναφορές αδιεκπεραίωτων ή διεκπεραιωμένων αιτημάτων κλπ. Για τη διευκόλυνση χρήστη η εφαρμογή διαθέτει επίσης, λίστες οικοδομικών τετραγώνων, Νομικών Διατάξεων, Διοικητικών Πράξεων καθώς και πληθώρα παραμετρικών στοιχείων.