19-03-2019: Ανακοίνωση παράτασης διαγωνιστικής διαδικασίας

ΕΡΓΟ : «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη συμμόρφωση με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)»

Σχετικά με τον υπ’ αριθμ.1029/14-02-2019 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη συμμόρφωση με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)», αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 70661 και ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού την 22/03/2019, σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για την 29η/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την 4η/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ.

Ο λόγος παράτασης οφείλεται στο μεγάλο αριθμό ερωτημάτων στον οποίο η ΔΑΕΜ ανταποκρίθηκε με αναλυτικές διευκρινήσεις με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Οι διευκρινήσεις έχουν αναρτηθεί στη Διαδυκτιακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ και στο site της ΔΑΕΜ Α.Ε.