23-10-2020: Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια εξήντα πέντε (65) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξήντα πέντε (65) οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων»

Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια εξήντα πέντε (65) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξήντα πέντε (65) οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων» (προϋπολογισμού μέχρι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€) πλέον φπα 24%)»

 

Απόφαση Παράτασης Διαγωνισμού

αποφαση παρατασης_signed