22-12-2021: Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια Αδειών Λογισμικού μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων.

Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια Αδειών Λογισμικού μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων (Προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.: Ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.150.000,00€)).

 

Απόφαση Παράτασης Διαγωνισμού

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ