12-01-2022: Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός νέου Tηλεφωνικού Συστήματος τεχνολογίας IP που θα υποστηρίζει προηγμένες ενοποιημένες υπηρεσίες (UC) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων»

12-01-2022: Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός νέου Tηλεφωνικού Συστήματος τεχνολογίας IP που θα υποστηρίζει προηγμένες ενοποιημένες υπηρεσίες (UC) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων» Προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.: Ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (1.210.000,00€))

 

Απόφαση Παράτασης Διαγωνισμού:

1-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_IP τηλεφωνίας