Μητρώο

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα αλλά και εξειδικευμένες εφαρμογές που όχι μόνο εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες του κάθε πελάτη αλλά και αναδεικνύουν στο μέγιστο τις δυνατότητες και δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες της ΔΑΕΜ Α.Ε. καλύπτουν ολόκληρη τη διαδικασία της ανάπτυξης εφαρμογών, όπως τον καθορισμό των απαιτήσεων των χρηστών, το σχεδιασμό του συστήματος, την υλοποίηση και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας και την εκπαίδευση χρήσης. Συμπληρωματικά, η εταιρία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης και συνεχούς υποστήριξης μετά την παράδοση των συστημάτων και εφαρμογών.

Στις λύσεις που προσφέρει για τα Μητρώα συμπεριλαμβάνονται :