Δημοτολόγιο

Στην εφαρμογή τηρούνται τα Βιβλία Δημοτολογίου σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να συντάξει βιβλία πληθυσμού και να εκδώσει πάση φύσεως Πιστοποιητικά που μπορεί να αιτηθεί ένας Δημότης. Ακόμη, σε κάθε μερίδα πραγματοποιείται καταγραφή των Ληξιαρχικών στοιχείων ώστε να εκδοθούν οικογενειακά πιστοποιητικά.

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης διαχειρίζεται μεταβολές Δημοτολογίου, Μεταδημοτεύσεων και Ιθαγένειας. Επιπλέον, μπορεί να αναζητήσει εγγραφές εισάγοντας διάφορα κριτήρια στο σύστημα προκειμένου να λάβει το επιθυμητό κάθε φορά αποτέλεσμα. Μια ακόμη δυνατότητα της εφαρμογής του Δημοτολογίου είναι ότι ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί και να εκτυπώσει Εκλογικούς Καταλόγους ενώ επιτρέπει και την εκτύπωση καταστάσεων ελέγχου εισάγοντας διάφορα κριτήρια, όπως και την μαζική εκτύπωση πιστοποιητικών για διάφορες χρήσεις.

dimotologio

Οθόνη εφαρμογής Δημοτολογίου

Τέλος, η εφαρμογή εξάγει αρχείο Δημοτολογίου σε ASCII, δημιουργεί αρχεία τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ακόμη συνδέεται με το Εθνικό Δημοτολόγιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι νέες εγγραφές και οι διορθώσεις των Βιβλίων Δημοτολογίου καταχωρούνται στο πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων Δημοτολογίου ενώ οι Ληξιαρχικές Πράξεις στο αντίστοιχο πρόγραμμα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Στοιχείων. Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω στοιχεία τυπώνονται τα πιστοποιητικά και οι εκτυπώσεις με τις αντίστοιχες επιλογές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα προγράμματα Δημοτολογίου και Ληξιαρχικών στοιχείων ο χρήστης διαχειρίζεται στοιχεία Δημοτολογίου και ακόμη πραγματοποιείται η αυτόματη μεταφορά παλιάς μερίδας σε νέα. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει Οικογενειακές Μερίδες Δημοτολογίου/Βιβλίου και ακόμη μπορεί να εκτυπώσει στοιχεία Δημοτολογίου/Βιβλίου, ευρετήρια Δημοτολογίου, ελέγχους οικογενειακών μερίδων και εκλογικούς καταλόγους.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει ατομικά, οικογενειακά, πλησιέστερων συγγενών αλλά και ομαδικά πιστοποιητικά. Είδη ατομικών πιστοποιητικών μπορεί να είναι τα νέου τύπου πιστοποιητικά για ταυτότητα, τα πιστοποιητικά βεβαίωσης κατοικίας/διαμονής καθώς επίσης και τα πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας. Στην κατηγορία των οικογενειακών πιστοποιητικών εντάσσονται τα πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση, τα πιστοποιητικά Ο.Γ.Α. (αρχηγός άνδρας – αρχηγός γυναίκα) κ.α.

Ακόμη, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης ληξιαρχικών στοιχείων (ευρετήριο – εκτύπωση), πίνακα παραμέτρων (ευρετήριο – εκτύπωση) και αρχείου δρόμων.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο χρήστης διαχειρίζεται τις πράξεις δημάρχου (ευρετήριο – εκτύπωση), διαμορφώνει συγκεντρωτική οθόνη εκτύπωσης αποφάσεων και ακόμη διαχειρίζεται πράξεις εγγραφής Νεογέννητου και μεταβολής στοιχείων Δημοτολογίου. Τέλος, λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με την εγγραφή στο Δημοτολόγιο, τη διαγραφή θανόντος αλλά και την προσθήκη κυρίου ονόματος.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

  • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη.
  • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ.
  • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα.
  • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρηστή, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
  • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη.
  • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
  • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές.
  • Συνεργασία με το υπουργείο εσωτερικών για ένταξη των δήμων στο εθνικό δημοτολόγιο