Πολιτικοί γάμοι

Η εφαρμογή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση των Αδειών Γάμων αλλά και των Τελέσεων Πολιτικών Γάμων.

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί αρχικά να καταχωρήσει την αίτηση του πολίτη-δημότη για την έκδοση Άδειας Γάμου. Στη συνέχεια, διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και ανάλογα την περίπτωση ελέγχει τα δικαιολογητικά που του υποβάλλονται και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν παραλείψεις ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία. Ακόμη, ο χρήστης μπορεί να αρχειοθετήσει ηλεκτρονικά το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν κάθε διαδικασία έκδοσης Άδειας Γάμου ώστε ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε να μπορεί να ανατρέξει για τυχόν διευκρινίσεις κλπ.

Το σύστημα εκδίδει την Άδεια Γάμου, την οποία ο πολίτης-δημότης μπορεί να παραλάβει ανά πάσα στιγμή. Τέλος, αν καθίσταται απαραίτητο ένας χρήστης μπορεί να ακυρώσει την έκδοση Άδειας Γάμου ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία.

Αναφορικά με τις Τελέσεις Πολιτικών Γάμων ο χρήστης όπως και στην περίπτωση των Αδειών Γάμου, καταχωρεί την αίτηση του πολίτη-δημότη, διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αυτός καταθέτει και τα αρχειοθετεί ηλεκτρονικά ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτά. Ακόμη, ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει μέσω της εφαρμογής την ημερομηνία τέλεσης του Πολιτικού Γάμου και να επιβεβαιώσει την τέλεσή του. Σε κάθε περίπτωση εκδίδει Βεβαιωτική Πράξη για τη τέλεση Πολιτικού Γάμου. Τέλος, μπορεί να αναβάλλει την τέλεση πολιτικού γάμου αν είναι απαραίτητο ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία αναβολής.

Για τα παραπάνω αντικείμενο ο χρήστης μπορεί να εξάγει πληθώρα στατιστικών πληροφοριών ενώ για τη διευκόλυνση του χρήστη η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία.