Διαχείριση ταμειακής υπηρεσίας

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και διαχείριση των υποχρεώσεων και αναμενόμενων εισπράξεων ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λαμβάνει υπόψην της τον Οδηγό Σύστασης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Ταμειακής Υπηρεσίας των Δήμων. Παράλληλα, η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 229 του ΔΚΚ (ΠΔ 410-1995), των άρθρων 70 και 71 του ΒΔ 24-9/20-10-1958, των άρθρων 3-5 και 52-59 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, του ΝΔ 318/1969 καθώς και της νομοθεσίας που αφορά κάθε έσοδο.

Αρχικά, ο χρήστης διαμορφώνει την εφαρμογή εισάγοντας παραμετρικά στοιχεία που την αφορούν όπως οι εισπράκτορες, ο αριθμός ανά επιταγή κλπ. Στην περίπτωση των εισπρακτόρων εισάγονται στην εφαρμογή τα ονόματά τους και συνδέονται με Λογαριασμό Λογιστικής και σειρά παραστατικών. Κατά αυτόν τρον τρόπο καθορίζεται ο ρόλος του κάθε χρήστη. Στη δεύτερη περίπτωση καταχωρούνται οι αριθμοί των επιταγών που έχουν δοθεί από την τράπεζα.

Μετά τη σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων από την Υπηρεσία Εσόδων και την αποστολή του καταλόγου στο Ταμείο, το έσοδο εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία του Δήμου και προετοιμάζεται η είσπραξή του. Εφ’ όσον ο Ταμίας ελέγξει τον κατάλογο εκδίδει αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων εντός μηνός. Η δημιουργία του αποδεικτικού πραγματοποιείται με το Τριπλότυπο Παραλαβής Εισπρακτέων Εσόδων το οποίο μπορεί να ακυρώσει αν κριθεί απαραίτητο. Στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να ειδοποιηθεί ο οφειλέτης, το σύστημα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να αποστείλει ειδοποιήσεις στους οφειλέτες. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για τις αυστηρές ειδοποιήσεις. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και δημιουργήσει δόσεις σε Χρηματικό Κατάλογο.

Μια ακόμη δυνατότητα της εφαρμογής είναι ότι επιτρέπει την έκδοση τριπλοτύπου (οίκοθεν) αφού εκτός από την είσπραξη που γίνεται με βεβαιωτικούς καταλόγους, αυτή μπορεί να γίνεται και από ‘’Οίκοθεν Βεβαίωση’’ βάσει βεβαιωτικού σημειώματος του Δήμου. Αντίστοιχα, για τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται με Βεβαιωτικό Κατάλογο ο χρήστης εκδίδει Τριπλότυπο Είσπραξης και στην περίπτωση των Κλήσεων αντίστοιχο Τριπλότυπο Είσπραξης Κλήσεων. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τριπλότυπα ή μη πληρωμένα βεβαιωτικά αν είναι απαραίτητο.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να εκδώσει Γραμμάτια Παραλαβής και Είσπραξης. Όσον αφορά τη διαχείριση των Υπόχρεων του Οργανισμού όπως είναι οι προμηθευτές διατίθεται από το σύστημα πληθώρα ενεργειών όπως η εισαγωγή, αποθήκευση, τροποποίηση, αναζήτηση και διαγραφή τους. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και προβολής συγκεντρωτικής κατάστασης με τις οφειλές ενός συναλλασσόμενου, όπως και οφειλές ενός συναλλασσόμενου ανά αντικείμενο.

Ο χρήστης ενημερώνεται για το υπόλοιπο του ταμείου ενώ μπορεί να παρακολουθεί και να εκτελεί παραγραφές και διαγραφές όπου καθίσταται απαραίτητο. Για την εκτέλεση των δαπανών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959, και ανάλογα με το είδος της δαπάνης, η νομοθεσία για την εκτέλεση έργων προμηθειών, εργασιών, την πρόσληψη προσωπικού κ.λ.π. Κατά αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να εκδώσει εντάλματα πληρωμής, προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής. Επίσης, μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμές μισθοδοσίας, να αποδόσει κρατήσεις στους δικαιούχους φορείς και να τους αποστείλει ειδοποιήσεις.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει βάσει διαφόρων κριτηρίων και στη συνέχεια να δημιουργήσει και να εκτυπώσει πλήθος πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτυπώσει καρτέλες και ισοζύγια υπόχρεων, κατάσταση τριπλοτύπων ανά κωδικό, κατάσταση εκδιδόμενων τριπλότυπων είσπραξης, κατάσταση γραμματίων παραλαβής, καταστάσεις πληρωμένων κλήσεων, ανεξόφλητων οφειλών κλπ.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

  • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
  • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
  • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
  • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
  • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές