Εφαρμογή παγίων

Η εφαρμογή των Παγίων έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των παγίων ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ενσώματα, ασώματα ή άϋλα πάγια, αξίες και δικαιώματα οργανισμού, έξοδα πολυετούς αποσβέσεως, μακροχρόνιες απαιτήσεις κ.α.). Συγκεκριμένα η εφαρμογή επιτρέπει:

Αρχικά, ο χρήστης διαμορφώνει την εφαρμογή εισάγοντας παραμετρικά στοιχεία που την αφορούν όπως Γενικές Κατηγορίες, Είδη Κινήσεων, Μέρη Παγίων, Τόπος Εγκατάστασης, Είδη Οχημάτων/Μηχανημάτων, Μάρκες Οχημάτων, Χρώματα.

Στις Γενικές Κατηγορίες περιέχονται οι κατηγορίες και υποκατηγορίες των παγίων αναλυτικά, με προεγκατεστημένους κωδικούς και περιγραφές όπως ορίζονται βάσει των διατάξεων της Γενικής Λογιστικής. Στα Είδη Κινήσεων περιγράφονται οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα πάγιο καθώς και η σύνδεση της κίνησης με την Γενική Λογιστική. Στα Μέρη Παγίων πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των παγίων σε μέρη ενώ στην Καταχώρηση των Εγκαταστάσεων ο χρήστης καταχωρεί το χώρο όπου τα πάγια είναι εγκατεστημένα. Στα Είδη Οχημάτων/Μηχανημάτων καταχωρούνται τα οχήματα και μηχανήματα που ανήκουν στο Δήμο ενώ στις Μάρκες και Χρώματα Οχημάτων ο χρήστης δημιουργεί αρχείο με τις μάρκες και τα αντίστοιχα χρώματα των οχημάτων καταχωρώντας την περιγραφή τους.

pagia

Οθόνη εφαρμογής παγίων

Ο χρήστης δημιουργεί μητρώο Παγίων στην εφαρμογή και καταχωρεί ενέργειες διαχείρισης που τα αφορούν (είδος παγίου, λογιστικά στοιχεία, αιτιολογία, στοιχεία κτήσεως, μεταβολές, αποσβέσεις κ.α.), συνδέει το πάγιο με φορέα επιχορήγησης αν υπάρχει και καταχωρεί τις κινήσεις που γίνονται σε κάποιο πάγιο. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει καρτέλα παγίου.

Μια ακόμη δυνατότητα της εφαρμογής είναι ότι επιτρέπει την αναζήτηση κινήσεων παγίων ανά ημερομηνία ή είδος κίνησης για παράδειγμα. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει πάγια σε άλλα Πάγια, να υπολογίσει τις τακτικές αποσβέσεις των παγίων και να τις αναζητήσει, μεταβάλλει ή διαγράψει.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει βάσει διαφόρων κριτηρίων και στη συνέχεια να δημιουργήσει και να εκτυπώσει πλήθος πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτυπώσει καταστάσεις παγίων ανά διεύθυνση, μητρώου παγίων, αποσβέσεων χρήσεως, μηχανημάτων/μεταφορικών μέσων, ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης κλπ.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

  • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
  • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
  • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
  • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
  • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές