Γενική Λογιστική

Η εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής έχει ως αντικείμενο την μηχανογραφική καταγραφή των λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης δηλαδή των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος της οικονομικής δράσης του Οργανισμού.

Αρχικά, ο χρήστης διαμορφώνει την εφαρμογή εισάγοντας παραμετρικά στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή όπως είναι οι Τύποι Θεωρημένων Βιβλίων, οι Κωδικοί Παραστατικών, οι Κωδικοί Κίνησης, οι Πρότυπες Απολογίες Κινήσεων, τα πρότυπα Λογιστικά Άρθρα, τα Αποτελέσματα της Χρήσης κ.α.

Ο χρήστης καταχωρεί στην εφαρμογή λογαριασμούς Λογιστικού Σχεδίου και τους συσχετίζει με την Αναλυτική Λογιστική. Ακόμη, διαχειρίζεται, προβάλλει και οριστικοποιεί κινήσεις όπως επίσης και προβάλει το ισοζύγιο και το αναλυτικό καθολικό ανά κωδικό προϋπολογισμού, λογαριασμό Λογιστικής και χρονική περίοδο.

geniki logistiki

Οθόνη εφαρμογής γενικής λογιστικής

Μια ακόμη δυνατότητα της εφαρμογής είναι ότι επιτρέπει τη διεκπεραίωση εργασιών τέλους χρήσης όπως είναι η ενημέρωση απογραφής λήξης, η μεταφορά λογαριασμών στη γενική εκμετάλλευση, η μεταφορά ελλείμματος/πλεονάσματος, η μεταφορά αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, το κλείσιμο λογαριασμών αποτελεσμάτων, τη διάθεση αποτελεσμάτων, την μεταφορά υπολοίπων σε νέα χρήση. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει και άνοιγμα νέας χρήσης.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει βάσει διαφόρων κριτηρίων και στη συνέχεια να δημιουργήσει και να εκτυπώσει πλήθος πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτυπώσει το Λογιστικό Σχέδιο σε μορφή διαφόρων υποδειγμάτων, να εκτυπώσει θεωρημένα ή πρόχειρα ημερολόγια Γενικής ή Αναλυτικής Λογιστικής όπως επίσης και να εκτυπώσει Ισοζύγια, Καθολικό, Ισολογισμό, Κατάσταση Λογαριασμών Γενικής Εκμετάλλευσης κ.α.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

  • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
  • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
  • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
  • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
  • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές