Μισθοδοσία

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο τη Διαχείριση Αρχείου Εργαζομένων (Εισαγωγή-Ενημέρωση-Διαγραφή-Τροποποίηση στοιχείων Αρχείου Εργαζομένων). Συγκεκριμένα η εφαρμογή επιτρέπει :

 • Τη δημιουργία καρτέλας εργαζομένου με αναλυτικά προσωπικά, ασφαλιστικά και εργασιακά στοιχεία
 • Την παρακολούθηση διοικητικών μεταβολών (κλιμάκια, χρονοεπιδόματα, άδειες, ασθένειες, κλπ)
 • Την πλήρη παραμετροποίηση των μεταβλητών μισθοδοσίας (ποσοστά κρατήσεων για εργαζόμενο εργοδότη, ποσοστιαία επιδόματα, ποσοστά φορολογικών κρατήσεων ή φορολογικών απαλλαγών, ποσοστό ΑΤΑ κλπ)
 • Τη διαχείριση Συμβάσεων Εργαζομένων (Εισαγωγή-Ενημέρωση-Διαγραφή-Τροποποίηση στοιχείων Συμβάσεων Εργαζομένων)
 • Την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Την έκδοση αποδείξεων πληρωμής εργαζομένων
 • Την παραγωγή μηχανογραφικών αρχείων (για ΙΚΑ, ΚΕΠΥΟ)
 • Την αναζήτηση στοιχείων μισθοδοσίας εργαζομένων
 • Τη δημιουργία αναφορών
 • Την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων
 • Τη δημιουργία εκτυπώσεων με στοιχεία μισθοδοσίας εργαζομένων και αναφορών με οθόνες του συστήματος

Επιπλέον, με την προσθήκη ηλεκτρονικής έκδοσης του εντύπου «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ», δίνεται η δυνατότητα:

 • Ανανέωσης βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων
 • Ανακοίνωσης λήξης σχέσης εργασίας κ.α.
 • Έκδοσης εντύπου «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ», ηλεκτρονικά ή αυτόματη εκτύπωσή της

Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει και αντίστοιχα παραμετρικά στοιχεία προς διευκόλυνση του χρήστη.

 • Υπηρεσίες Υποστήριξης
 • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη.
 • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα-αίτημα-ερώτημα κλπ.
 • Έκδοση αρχείων τράπεζας αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση.
 • Τροποποίηση συμβάσεων–κλίμακας φόρου-Βασικών μισθών κλπ. Μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα, βάσει των συλλογικών συμβάσεων και των διάφορων αλλαγών νομοθεσίας.
 • Έκδοση και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για το ΙΚΑ αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση.
 • Έκδοση Μισθοδοσίας Προσωπικού αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση.
 • Άνοιγμα–κλείσιμο χρήσης περιόδου μετά από αίτημα από το αρμόδιο τμήμα.
 • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα.
 • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρηστή, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη.
 • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Εκπαίδευση των νέων χρηστών–πελατών στις εφαρμογές.

Οθόνες εφαρμογής

misthodosia1.jpg

Οθόνη αρχείου εργαζομένων εφαρμογής μισθοδοσίας