Προϋπολογισμός

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του προϋπολογισμού ενός Οργανισμού. Είναι σχεδιασμένη και υλοποιημένη με τρόπο που επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθήσει με ακρίβεια όλες τις φάσεις κατάρτισης του προϋπολογισμού τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων. Διαιρείται σε δύο επιμέρους τμήματα, τον προϋπολογισμό εσόδων και τον προϋπολογισμό εξόδων.

Ο χρήστης πραγματοποιεί σύνταξη, έγκριση, κλείσιμο (δημιουργία απολογισμού) και τελικά αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Το σχέδιο προϋπολογισμού υπάρχει προεγκατεστημένο στην εφαρμογή όπως ορίζεται από το Β.Δ. 821/1970, περιέχει τον τίτλο και τον κωδικό κάθε εσόδου και εξόδου και δείχνει αναλυτικά την κωδικοαρίθμηση που ακολουθείται στον προϋπολογισμό των Δήμων.

Ακόμη, η εφαρμογή επιτρέπει την σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων ενώ ο χρήστης καταχωρεί Σχόλια Αιτιολογικής Έκθεσης και Πηγή Χρηματοδότησης για κάθε κωδικό προϋπολογισμού που επεξεργάζεται. Στη συνέχεια μπορεί να ελέγξει και τα σύνολα προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που δημιουργήθηκαν.

Πριν την Έγκριση και οριστικοποίηση του προϋπολογισμού ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει και διαχειριστεί πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου ή Δημοτικής Επιτροπής. Επιπλέον, του δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας σεναρίου προϋπολογισμού Εσόδων ή Εξόδων για διορθώσεις ή αναθεωρήσεις από τις υπηρεσίες πριν την οριστική σύνταξη. Με την έγκριση του προϋπολογισμού ενημερώνονται και οι λογαριασμοί τάξεως

Ο προϋπολογισμός μπορεί να εισαχθεί στην εφαρμογή από υπάρχον αρχείο Excel προϋπολογισμού αλλά και να μεταφερθεί αρχείο προϋπολογισμού από την εφαρμογή σε φύλλο Excel προς επεξεργασία. Μια ακόμη δυνατότητα της εφαρμογής είναι ότι επιτρέπει την αντιστοίχιση κάθε κωδικού του προϋπολογισμού με έναν ή περισσότερους κωδικούς του Λογιστικού Σχεδίου ώστε να εξυπηρετείται η λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού το Δήμου. Η διαδικασία αυτή γίνεται ξεχωριστά για τα Έσοδα και τα Έξοδα.

Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αναμορφώσεις. Η διαδικασία της αναμόρφωσης ενημερώνει τον προϋπολογισμό και τους Λογαριασμούς Τάξεως αφού οριστικοποιηθεί. Μέσω της αναμόρφωσης πραγματοποιείται εγγραφή έκτακτων εσόδων, εγγραφή εσόδων το ύψος των οποίων υπερβαίνει σημαντικά την αρχική πρόβλεψη, μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό ή από κωδικό σε κωδικό για τη δημιουργία νέων ή ενίσχυση ανεπαρκών. Και εδώ οι αναμορφώσεις χωρίζονται σε εκείνες των Εσόδων και Εξόδων. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει, τροποποιήσει αλλά και αναζητήσει αναμορφώσεις στην εφαρμογή.

Επιπλέον, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού κλείνει η χρήση και οριστικοποιείται το κλείσιμο του οικονομικού έτους το οποίο αφορούν οι κωδικοί του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια η εφαρμογή παράγει τον Απολογισμό και το Άρθρο κλεισίματος του προϋπολογισμού.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί με αναζητήσεις βάσει οποιουδήποτε στοιχείου προϋπολογισμού να δημιουργήσει και εκτυπώσει πλήθος πληροφοριών του προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, αναλυτικές εκτυπώσεις όπως το βιβλίο προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, γενική ανακεφαλαίωση εσόδων-εξόδων, κατάσταση προϋπολογισμού με αναμορφώσεις, αναμορφώσεις αναλυτικές, ανά πράξη, σχέδιο και όσες εκκρεμούν αλλά και λοιπές εκτυπώσεις όπως παρακολούθηση κωδικού κατά πηγή χρηματοδότησης, κατάσταση ειδικών λογαριασμών προϋπολογισμού, συνοπτικός πίνακας προϋπολογισμού ανά φορέα/κατηγορία/υποκατηγορία, αρχικός προϋπολογισμός ανά διεύθυνση, σχέδιο προϋπολογισμού ανά διεύθυνση κλπ.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

  • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
  • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
  • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
  • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
  • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές

        Οθόνες εφαρμογής

proipologismos.jpg

                                                                Κεντρική οθόνη Οικονομικού πακέτου