Κανονισμός λειτουργίας υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων

I.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

 1. Δικαίωμα εισόδου μέσα στους χώρους του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων (Σταθμού), κυκλοφορίας και στάθμευσης σε αυτούς και εξόδου από αυτούς παρέχεται μόνο στα οχήματα, για τα οποία έχει εκδοθεί παραστατικό χρέωσης που βρίσκεται σε ισχύ για τον τρέχοντα μήνα, όπως και στα οχήματα, για τα οποία έχει καταγραφεί η πινακίδα κυκλοφορίας από τα ειδικά μηχανήματα στις εισόδους του Σταθμού (διερχομένων πελατών ή χρηστών).
 2. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του Σταθμού.
 3. ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ
 4. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ με την είσοδό του στο σταθμό αυτοκινήτων δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους λειτουργίας του σταθμού αυτοκινήτων που είναι συνοπτικά αναρτημένοι στο χώρο του σταθμού και πλήρως στο www.daem.gr
 5. Με έντονη και ευκρινή σήμανση στις εισόδους του Σταθμού δηλώνεται το Μέγιστο Ύψος Οχήματος που μπορεί να δεχθεί οΣταθμός και το Μέγιστο Όριο Ταχύτητας που επιτρέπεται να αναπτύξουν τα οχήματα μέσα στο Σταθμό. Για τη μη τήρηση των εν λόγω ορίων, η οποία συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο τόσο για τον παραβάτη όσο και για τους λοιπούς χρήστες του Σταθμού και το προσωπικό αυτού, ο Σταθμός ουδεμία ευθύνη φέρει και επιφυλάσσεται για τη λήψη των δεόντων μέτρων κατά του τυχόν παραβάτη.
 6. Δεν επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στον Σταθμό σε περίπτωση που το προσωπικό με οποιοδήποτε μέσο (πινακίδες, φανάρια, επιγραφές κ.λπ.) ή και προφορικά ενημερώνει για απαγόρευση εισόδου λόγω πληρότητας του Σταθμού ή κάποιου εξαιρετικού γεγονότος. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων στον σταθμό, όταν ο φωτεινός σηματοδότης στην είσοδο του σταθμού είναι κόκκινος Σε περίπτωση εισόδου οχήματος, παρά την ενημέρωση της απαγόρευσής της, ο παραβάτης θα υποχρεώνεται αμέσως να βγάλει από τον Σταθμό το όχημά του, αφού καταβάλει αντίτιμο για στάθμευση.
 7. Ο σταθμός αυτοκινήτων υποστηρίζεται από αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης PMS (Parking Management System) για την είσοδο/έξοδο οχημάτων χωρίς έκδοση εισιτηρίου. Η πληρωμή γίνεται ΠΡΙΝ την είσοδο του οδηγού στο όχημα για την έξοδο, στα αυτόματα μηχανήματα όπου απαιτείται η καταχώριση από τον ΧΡΗΣΤΗ του αριθμού κυκλοφορίας ή στο γραφείο του σταθμού, όπου δηλώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας.
 8. Μετά την πληρωμή, ο οδηγός έχει στην διάθεσή του 10 λεπτά για να εξέλθει με το όχημά του από τον σταθμό. Με την πάροδο του 10λέπτου ξεκινά εκ νέου χρέωση με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
 9. Ο σταθμός δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν παραλάβετε το όχημά σας έγκαιρα, πριν την ανακοινωμένη ώρα κλεισίματος. Το όχημα θα παραμείνει εντός του σταθμού με χρέωση βάση τιμοκαταλόγου.
 10. Η κατευθυντήρια σήμανση κατευθύνει την/τον οδηγό να σταθμεύσει το όχημα στην προκαθορισμένη θέση στάθμευσης και εντός των ορίων της διαγράμμισης θέσεως. Σε περίπτωση που ο οδηγός σταθμεύσει το όχημά του σε άλλη θέση εκτός της προκαθορισμένης βάσει συμφωνητικού, η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα της χρέωσης στάθμευσης βάσει του τιμοκαταλόγου διερχομένων.
 11. Η καταβολή του μηνιαίου τιμήματος γίνεται τις πέντε (5) πρώτες ημέρες του μήνα. Οι κάτοχοι των οχημάτων που τιμολογούνται με βάση τον μηνιαίο τιμοκατάλογο οφείλουν να εξοφλούν τον τρέχοντα μήνα μέσα σε αυτό το διάστημα. Στην αντίθετη, η Διαχειρίστρια έχει δικαίωμα να απαιτήσει είτε την έξοδο του οχήματος ή την καταβολή του αντιτίμου που οφείλεται με βάση τον τιμοκατάλογο που ισχύει για διερχόμενα οχήματα.
 12. Σε περίπτωση προβλήματος των μηχανημάτων εισόδου ή εξόδου ο χρήστης (πελάτης) πρέπει να συνεννοείται με το προσωπικό του Σταθμού και να μην επιχειρεί να παραβιάσει τη λειτουργία των μηχανημάτων ο ίδιος. Το προσωπικό είναι σε θέση να διαγνώσει μέσω του συστήματος το λόγο της μη ανταπόκρισης και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ή υποδείξεις.
 13. Το προσωπικό του Σταθμού είναι υποχρεωμένο να καταγράφει τα σχετικά περιστατικά στο Βιβλίο Συμβάντων του Σταθμού.
 14. Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, το προσωπικό, προτού επιτρέψει την αναχώρηση του οχήματος, οφείλει να προβεί σε εξακρίβωση των στοιχείων εισόδου του οχήματος, καθώς καιτων προσωπικών στοιχείων του χρήστη, τα οποία οφείλει να καταγράψει. Οι χρήστες, που δηλώνουν απώλεια εισιτηρίου, έχουν υποχρέωση να αποδεικνύουν με παραστατικά τα στοιχεία τους και τα δικαιώματά τους επί του οχήματος. Δεν επιτρέπεται η έξοδος οχήματος, με επίκληση την απώλεια εισιτηρίου, από άτομο που δεν δύναται να αποδείξει το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί το όχημα και δεν δώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του.

III. KΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ

 1. Κάθε όχημα εισέρχεται στο Σταθμό με ευθύνη του κατόχου του ή του οδηγού του, ο οποίος οφείλει να τηρεί τους όρους νόμιμης και ασφαλούς κυκλοφορίας που ορίζει ο Kώδικας Oδικής Kυκλοφορίας (K.O.K.). Για την κυκλοφορία μέσα στον Σταθμό ισχύει όριο ταχύτητας 10 χλμ/ώρα
 2. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κατά μήκος των διαδρόμων που προβλέπονται προς τούτο και κατά την κατεύθυνση που υποδεικνύει η εκάστοτε οριζόντια σήμανση των διαδρόμων. Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να επιχειρείται η υπέρβαση των ελαστικών οδηγών στάθμευσης ή άλλως ο οδηγός θα χρεώνεται με το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς. Σε περίπτωση επανάληψης η Διαχειρίστρια έχουν τα δικαίωμα να αποκλείσουν τον οδηγό από το δικαίωμα εισόδου στο μέλλον στον Σταθμό.
 3. Απαγορεύεται η επικίνδυνη οδήγηση μέσα στο Σταθμό και η επίδειξη ικανοτήτων σε ελιγμούς. Οι οδηγοί των οχημάτων οφείλουν να τηρούν πιστά το ανώτατο όριο ταχύτητας των 10 χλμ/ωρ. Κάθε παράβαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης δίνει το δικαίωμα στην Διαχείρισηνα απαιτήσει (και να επιβάλλει με κάθε νόμιμο μέσο) την απομάκρυνση του οχήματος, που παραβαίνει την απαγόρευση, από το εσωτερικό του Σταθμού και την απαγόρευση εισόδου στο μέλλον. Σε περίπτωση μηνιαίων πελατών έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και απομάκρυνσης (με κάθε νόμιμο μέσο) του οχήματος από το εσωτερικό του Σταθμού χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του παραβάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της σύμβασής του
 4. Απαγορεύεται η στάθμευση ή ακόμα και στάση οχήματος είτε στις εισόδους ή εξόδους του Σταθμού ή μέσα στο Σταθμό σε χώρους που δεν προορίζονται για στάθμευση (π.χ. λωρίδες/διάδρομοι κυκλοφορίας, ράμπες εισόδου/εξόδου ή επικοινωνίας επιπέδων του Σταθμού κ.λπ.). Απαγορεύεται επίσης η υπέρβαση τυχόν τοποθετημένων ελαστικών διαχωριστικών θέσεων.
 5. Παρότι ο φωτισμός του Σταθμού είναι επαρκής σε όλα τα επίπεδα, η κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στον Σταθμό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με αναμμένα τα φώτα πορείας και με μειωμένη ταχύτητα, ώστενα διακρίνεται κατά την προσέγγισή του σε γωνίες ή διασταυρώσεις ακόμη και πριν στρίψει σε αυτές και γενικά να επιτυγχάνεται έγκαιρη ειδοποίηση και να παρέχεται ικανός χρόνος αντίδρασης στους πεζούς και στους οδηγούς των άλλων οχημάτων.
 6. Οι οδηγοί των οχημάτων οφείλουν να τηρούν πιστά τη σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη) του Σταθμούκαι τις υποδείξεις του προσωπικού της Διαχειρίστριας.
 7. Κατά την κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στο Σταθμό είναι υποχρεωτική η παραχώρηση της προτεραιότητας στους πεζούς και ειδικότερα στα άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής (όπως είναι π.χ. τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, οι ανάπηροι ή άτομα με ειδικές ανάγκες).
 8. Απαγορεύεται η είσοδος ρυμουλκούμενου οχήματος (τρέιλερ, βάρκας, μπαγκαζιέρας κ.α.) και η κίνηση οχήματος μέσα στο Σταθμό με άλλα μέσα εκτός από τα δικά του (π.χ. ρυμούλκηση αυτοκινήτου), εκτός και εάν το κρίνει αναγκαίο ο Υπεύθυνος του Σταθμού, οπότε θα εφαρμοσθεί η διαδικασία, την οποία θα υποδείξει ο ίδιος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και εφόσον αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις λειτουργίας του Σταθμού. Στις εν λόγω εξαιρέσεις υπάγεται και η περίπτωση του ΚεφαλαίουXI.
 9. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 10. Ο Σταθμός διαθέτει θέσεις στάθμευσης με επαρκείς διαστάσεις, ακόμα και για μεγάλα οχήματα.
 11. Η στάθμευση των οχημάτων επιτρέπεται αποκλειστικά στους χώρους οι οποίοι καθορίζονται από την ειδική οριζόντια σήμανση κατά περίπτωση για στάθμευση οχημάτων διερχόμενων χρηστών (πελατών) ήχρηστών (πελατών) μηνιαίων προγραμμάτων.
 12. Τα οχήματα πρέπει πάντοτε να έχουν σταθμεύσει μέσα στα όρια της θέσης στάθμευσης που καθορίζονται από τη σχετική σήμανση. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση, ανάλογη με τον αριθμό των θέσεων τις οποίες δεσμεύει το όχημα και σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει για διερχόμενα οχήματα.
 13. Οι κάτοχοι Κάρτας Πρόσβασης οφείλουν να σταθμεύουν τα οχήματά τους στις συγκεκριμένες θέσεις, των οποίων η χρήση τους έχει παραχωρηθεί με βάση τα σχετικά Ιδιωτικά Συμφωνητικά. Η Διαχειρίστρια έχει δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς τη θέση στάθμευσης που χρησιμοποιεί κάτοχος Κάρτας Πρόσβασης Μηνιαίου Προγράμματος Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης, μετά από σχετική ενημέρωση του τελευταίου.
 14. Η Διαχειρίστρια αναλαμβάνεινα καταβάλει προσπάθειες για  να αποτρέπει την κατάληψη από οχήματα τρίτων, θέσεων στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί για χρήση σε άλλους με βάση Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Σε περίπτωση κατάληψης, η Διαχειρίστρια είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει στον χρήστη (πελάτη), στον οποίον έχει παραχωρηθεί η χρήση της κατειλημμένης θέσης στάθμευσης, να σταθμεύσει σε άλλη θέση από αυτές που διατίθενται σε διερχόμενους χρήστες (πελάτες). Επίσης, η Διαχειρίστρια οφείλει να μεριμνήσει για την ταχύτερη απομάκρυνση – εφόσον αυτό είναι εφικτό – του οχήματος από την θέση στάθμευσης που κατέλαβε ως μη όφειλε και να ενημερώσει για την απελευθέρωση της θέσης στάθμευσης τον χρήστη (πελάτη), στον οποίο έχει παραχωρηθεί με Ιδιωτικό Συμφωνητικό το δικαίωμα χρήσης της. Προς τούτο, ο χρήστης (πελάτης), ο οποίος διαπίστωσε ότι η θέση στάθμευσης, της οποία η χρήση του έχει παραχωρηθεί από την Διαχειρίστρια με Ιδιωτικό Συμφωνητικό, έχει καταληφθεί από όχημα τρίτου, οφείλει να ενημερώσει αμέσως το προσωπικό της Διαχειρίστριας δια να πράξει αυτή τα δέοντα για την ταχύτερη αποκατάσταση της τάξης.
 15. Δεδομένου ότι κατά την παραχώρηση χρήσης θέσης στάθμευσης σε μόνιμη (μηνιαία) βάση ενδέχεται ο χρήστης (πελάτης) να έχει εφοδιασθεί με δύο Κάρτες Πρόσβασης, δεν είναι δυνατή η είσοδος οχήματος στο Σταθμό με τη χρήση της μιας Κάρτας Πρόσβασης εφόσον έχει προηγηθεί η είσοδος άλλου οχήματος στο Σταθμό με τη χρήση της άλλης Κάρτας Πρόσβασης, με την οποία έχει εφοδιασθεί ο ίδιος χρήστης (πελάτης) στα πλαίσια της παραχώρησης της χρήσης μιας συγκεκριμένης θέσης στάθμευσης.
 16. Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση άλλων οχημάτων στις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης (μεγαλύτερου πλάτους) για οχήματα που οδηγούν άτομα με ειδικές ανάγκες (μειωμένης κινητικής ικανότητας), οι οποίες επισημαίνονται με τη σχετική σήμανση.
 17. Για τη χρήση ειδικά διαμορφωμένης θέσης στάθμευσης που προορίζεται για οχήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, εάν η μειωμένη κινητική ικανότητα δεν είναι εμφανής τότε οι υπεύθυνοι του Σταθμού δικαιούνται να ζητούν την επίδειξη κάποιας βεβαιώσεως ή άλλου επισήμου αποδεικτικού.
 18. Κατά την επιβίβαση στα οχήματα ή την αποβίβαση από αυτά, το άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή, για να αποφευχθούν ζημιές στα οχήματα που έχουν σταθμεύσει παραπλεύρως.
 19. Οδηγοί οι οποίοι σταθμεύουν προσωρινά τα οχήματά τους προκειμένου να πληρώσουν ή να ζητήσουν πληροφορίες κ.λπ. δεν θα πρέπει να τα σταθμεύουν σε σημεία που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη διέλευση άλλων οχημάτων. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η στάθμευση και κατάληψη χώρου στις λωρίδες εισόδου ή εξόδου και πριν από τις μπάρες των Μονάδων Εισόδου ή Εξόδου.
 20. TIMOKATAΛOΓOΣ
 21. Η χρέωση για τη στάθμευση των οχημάτων κάθε κατηγορίας χρήσης (διερχομένου χρήστη ή δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης θέσης στάθμευσης ή άλλης ειδικής συμφωνίας), θα είναι σύμφωνη με τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών συμφωνιών.
 22. Σεπερίπτωση μόνον αρχικής διάρκειας παραχώρησης χρήσης θέσης στάθμευσης σε μηνιαία βάση μικρότερης του μηνός, το αντίτιμο για αυτήν την περίοδο προκύπτει με πολλαπλασιασμό του ποσού που αντιστοιχεί σε πλήρη μήνα επί κλάσμα, με αριθμητή τις ημέρες που υπολείπονται από την έναρξη της παραχώρησης της χρήσης μέχρι τη λήξη του μηνός και παρονομαστή τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του μηνός.
 23. Ο Τιμοκατάλογος πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία του Σταθμού για την ενημέρωση των υποψηφίων χρηστών (πελατών) του Σταθμού.
 24. O Τιμοκατάλογος είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται, κατά την εύλογη κρίση της Διαχειρίστριας.
 25. Η ενημέρωση των χρηστών (πελατών) θα επιτυγχάνεται με την έγκαιρη (προειδοποιητική) ανάρτηση του νέου Τιμοκαταλόγου.
 26. Οι χρήστες (πελάτες) κάτοχοι Κάρτας (ή Καρτών) Πρόσβασης θα ενημερώνονται με ατομικές επιστολές της Διαχειρίστριας.
 27. Κάθε αναπροσαρμογήτου Τιμοκαταλόγου ισχύει από την πρώτη του επομένου μηνός από την γνωστοποίησή της.
 28. Παραμονή διερχομένου μέσα στον Σταθμό μέχρι δέκα (10) λεπτά από τη στιγμή της έκδοσης εισιτηρίου δεν χρεώνεται, υπό την προϋπόθεση της μη εισαγωγής του εισιτηρίου σεΜηχάνημα Αυτόματης Πληρωμής (PoF), εφ’ όσον έχουν τοποθετηθεί τέτοια.

VII. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 1. Η πληρωμή του αντιτίμου για τη χρήση θέσης στάθμευσης πραγματοποιείται στο κεντρικό ταμείο του Σταθμού είτε σε αυτόματα μηχανήματα (PoF) εφ όσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας..
 2. Η πληρωμή του αντιτίμου της παραχώρησης της χρήσης θέσης στάθμευσης σε μηνιαία βάση πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την πέμπτη (5η)ημερολογιακή ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό (ή η εκάστοτε παράταση της διάρκειάς του).
 3. Είναι αποδεκτές πληρωμές με μετρητά ή πιστωτική κάρτα.
 4. Η για μεγάλο χρονικό διάστημα και για οποιαδήποτε αιτία μη χρήση θέσης στάθμευσης, η οποία έχει παραχωρηθεί σε χρήστη (πελάτη) δυνάμει Ιδιωτικού Συμφωνητικού και για όσο χρόνο ισχύει αυτό, δεν συνεπάγεται την απαλλαγή του χρήστη (πελάτη) από τις οικονομικές και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις του που απορρέουν από το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

VIII. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ

 1. Οι οδηγοί των οχημάτων, πριν απομακρυνθούν από το σταθμευμένο όχημα, πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη και ασφαλή ακινητοποίηση του οχήματος (με χρήση χειρόφρενου και μοχλού ταχυτήτων), άλλως θα είναι υπεύθυνοι για κάθε ζημιά που ενδέχεται να προκαλέσει η ανεξέλεγκτη μετακίνηση του οχήματος όχι μόνον στο δικό του όχημα αλλά και σε οχήματα τρίτων ή και στον ίδιο τον Σταθμό και θα χρεώνονται με το κόστος αποκατάστασής της.
 2. Κατά τη διάρκεια της στάθμευσης όλες οι πόρτες, όλα τα παράθυρα και όλα τα υπόλοιπα πιθανά «ανοίγματα», π.χ. πόρτα πορτ-μπαγκάζ (σκευοφόρου), ουρανός, των οχημάτων πρέπει να είναι κλειστά και κλειδωμένα. Άλλως η Διαχειρίστρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αφαίρεση πραγμάτων ή εγγράφων κ.λ.π
 3. Ο οδηγός, κατά την απομάκρυνσή του από το σταθμευμένο όχημά του, δεν παραδίδει τα κλειδιά του οχήματός του. Στο προσωπικό δε του Σταθμού απαγορεύεται η παραλαβή και φύλαξη κλειδιών οχημάτων για οποιονδήποτε λόγο.
 4. Δεν πρέπει να εγκαταλείπονται σε εμφανείς θέσεις μέσα στα οχήματα και σε κοινή θέα προσωπικά αντικείμενα, τιμαλφή ή αντικείμενα αξίας, αντικείμενα που ενδέχεται να κινήσουν το ενδιαφέρον τρίτων (τσάντες, χαρτοφύλακες, πακέτα με πολυτελή συσκευασίακ.λπ.), καθώς και η κάρτα πρόσβασης ή το εισιτήριο, ώστε να μη μπορεί κάποιος χρησιμοποιώντας την κάρτα ή το εισιτήριο να απομακρύνει το αυτοκίνητο χωρίς να γίνει αντιληπτό..
 5. Κανένας εκπρόσωπος, υπάλληλος, εντολοδόχος ή προστηθείς της Διαχειρίστριας δεν έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να δέχεται αντικείμενα για φύλαξη, η δεΔιαχειρίστρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση σχετικής απώλειας ή ζημιάς αντικειμένων που εγκαταλείπουν στο Σταθμό οι χρήστες του με δική τους πρωτοβουλία.
 6. Οι υπάλληλοι του σταθμού δικαιούνται να απαγορεύσουν την είσοδο οχήματος στο σταθμό αυτοκινήτων λόγω απρεπούς συμπεριφοράς του οδηγού ή των επιβαινόντων στο όχημα
 7. Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα εντός του σταθμού αυτοκινήτων ή η μεταφορά εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.
 8. Οχήματα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μπορούν να σταθμεύουν στις ειδικές θέσεις στο ισόγειο, με υποχρέωση επίδειξης από τον οδηγό σχετικού αποδεικτικού στοιχείου. Απαγορεύεται σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες να σταθμεύουν σε χώρους που προορίζονται για στάθμευση οχημάτων ΑΜΕΑ
 9. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να έχει υπό την άμεση επίβλεψή του ανήλικα πρόσωπα, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ και λοιπές ευπαθείς ομάδες που συνοδεύει επιδεικνύοντας μέγιστη επιμέλεια
 10. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να προφυλάσσει τον εαυτό του και τα πρόσωπα που συνοδεύει από τα κινούμενα εντός του σταθμού οχήματα
 11. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ πριν την απομάκρυνσή του από το όχημά του έχει την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του οχήματος, της περιουσίας του εντός αυτού και των επιβαινόντων στο όχημα, επιδεικνύοντας μέγιστη επιμέλεια
 12. Το δικαίωμα στάθμευσης οχήματος δεν συνεπάγεται φύλαξη του οχήματος
 13. Απαγορεύεται η αποθήκευση ή εγκατάλειψη μέσα στα οχήματα καυσίμων ή τυχόν εύφλεκτων και γενικά επικινδύνων υλικών από χρήστες (πελάτες) ή οδηγούς, με την προφανή εξαίρεση των ποσοτήτων καυσίμων μέσα στα ρεζερβουάρ των οχημάτων, τα οποία συνιστούν σταθερό τμήμα αυτών.
 14. Οι οδηγοί οχημάτων που κινούνται μεLPG επιβάλλεται να ενημερώνουν τους υπεύθυνους του Σταθμού και έχουν ακεραία την ευθύνη για τυχόν διαρροή και τις συνέπειές της. Συνιστάται η ενημέρωση του Σταθμού για τον αριθμό του τηλεφώνου τους ώστε σε περίπτωση τυχόν διαρροής να είναι εύκολη η ειδοποίησή τους.
 15. Απαγορεύεται απολύτως η πραγματοποίηση επισκευών ή συντήρησης, καθώς και ο ανεφοδιασμός του οχήματος με καύσιμα μέσα στο Σταθμό. Το πλύσιμο του οχήματος επιτρέπεται μόνο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του πλυντηρίου του Σταθμού και αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό τηςΔιαχειρίστριας με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο.
 16. Εντός του Σταθμού λειτουργεί συνεχώς κλειστό σύστημα παρακολούθησης των χώρων, βάσει σχετικής αδείας, καθώς και αυτόματο σύστημα Εισόδου – Εξόδου των οχημάτων.
 17. Σε περίπτωση παράδοσης οχήματος για πλύσιμο η Διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να εξετάσει το όχημα για διαπίστωση και καταγραφή τυχόν προϋπαρχουσών ζημιών και να μην το αναλάβει εάν ο πελάτης δεν δεχθεί να υπογράψει το σχετικό έντυπο.
 18. IX. ΠPOKΛHΣH ZHMIAΣ Ή BΛABHΣ
 19. A. Από τον χρήστη (πελάτη) του Σταθμού
 20. Σε περίπτωση πρόκλησης τυχόν ζημιάς ή/και βλάβης σε άλλο όχημα, σε εγκατάσταση ή στη δομή του Σταθμού ή σε οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μέσα στο Σταθμό, ο χρήστης (πελάτης) οφείλει να αναφέρει τη ζημιά ή/και βλάβη και όλες τις λεπτομέρειες πρόκλησής της άμεσα στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Σταθμού, στο Κεντρικό Ταμείο, και να συμπληρώσει το σχετικό Δελτίο Παραπόνων/Συμβάντων.
 21. Τον πρόξενο της ζημιάς ή/και βλάβης βαρύνουν οι δαπάνες αποκατάστασης αυτής, στις οποίες αναγκάζεται να υποβληθεί κατά περίπτωση ο κάτοχος του ετέρου οχήματος ή ηΔιαχειρίστρια.
 22. Σε περίπτωση μη τήρησης της σχετικής διαδικασίας από πρόξενο ζημιάς ή/και βλάβης, από χρήστη (πελάτη) κάτοχο Κάρτας (ή Καρτών) Πρόσβασης/, ηΔιαχειρίστρια αποκτά δικαίωμα διακοπής (καταγγελίας) του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με αυτόν, ενώ σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται, για διασφάλισή της, για τη λήψη κάθε νομίμου μέσου προστασίας αυτής και της ΑΕ Διαχείρισης.
 23. B. Απότην Διαχείριση του σταθμού
 24. H Διαχειρίστρια, και οι εκπρόσωποι, οι υπάλληλοί, οι εντολοδόχοι και οι προστηθέντες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ή απώλειας ή κλοπής ή ζημιάς των σταθμευμένων εντός του Σταθμού οχημάτων, καθώς και σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε σωματικής βλάβης από ατύχημα εντός του Σταθμού, εκτός εάν οι ως άνω ζημιές έχουν αποδεδειγμένα προκληθεί από βαριά αμέλεια ή από δόλο εκ μέρους τηςΔιαχειρίστριας, των υπαλλήλων, των εκπροσώπων, των εντολοδόχων ή των προστηθέντων αυτής.
 25. X. EKKENΩΣH ΣTAΘMOY ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
 26. Ο Σταθμός είναι εξοπλισμένος με εγκεκριμένα συστήματα ελέγχου ανίχνευσης τοξικών αερίων, αναθυμιάσεων και φωτιάς, λόγω δε της ειδικής σχεδίασής του και χάρη στις εξόδους διαφυγής που υποδεικνύονται με ειδική σήμανση σε κάθε όροφο, διασφαλίζεται η ταχύτατη εκκένωση του Σταθμού σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σεισμού, ή εν γένει ανωτέρας βίας.
 27. Σε αυτήν την περίπτωση, όσοι βρίσκονται μέσα στο Σταθμό οφείλουν:
  1. Να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να προσπαθήσουν να αποφύγουν να καταληφθούν από πανικό.
  2. Nα εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες του Προσωπικού, είτε αυτές δίνονται προσωπικώς είτε μέσω της Hχητικής Eγκατάστασης του Σταθμού.

iii. Nα χρησιμοποιούν μόνον τις κλίμακες των ειδικών Εξόδων Κινδύνου ή τις ράμπες κυκλοφορίας των οχημάτων – και σε καμία περίπτωση τους ανελκυστήρες – και να ακολουθούν την ειδική σήμανση.

 1. XI. METAKINHΣH OXHMATOΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ
 1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπό εξαιρετικές συνθήκες που αφορούν στην Ασφάλεια του Σταθμού, καθώς και σε περίπτωση Παράνομης Στάθμευσης εντός του Σταθμού, δηλαδή στάθμευσης σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται (ή δεν προβλέπεται) στάθμευση ή/και στάση, ηΔιαχειρίστρια, καθώς και οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι, οι εντολοδόχοι και οι προστηθέντες αυτής έχουν δικαίωμα να μετακινήσουν οποιοδήποτε όχημα μέσα στο Σταθμό, καλώντας ειδική εταιρεία μετακίνησης οχημάτων, που προϋποθέτει την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλούς μετακίνησης οχημάτων.
 2. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης οχήματος, προβλήματος της μπαταρίας του, απώλειας πίεσης των ελαστικών του κ.λπ., το προσωπικό του Σταθμού δεν έχει καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα επισκευής ή αποκατάστασης, οφείλει όμως να παράσχει κάθε διευκόλυνση για τηντηλεφωνική κλήση της ασφάλειας ή όποιας εταιρίας παροχής υπηρεσιών, με την οποία είναι τυχόν συμβεβλημένος ο χρήστης. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Σταθμού ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του παρισταμένου προσωπικού του Σταθμού, για να μη παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Σταθμού ή την κίνηση των άλλων οχημάτων και να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια οχημάτων και Σταθμού.
 3. Τυχόν αναγκαία προσφυγή σε εξωτερική βοήθεια (π.χ. σε εταιρίες Οδικής Βοήθειας) πραγματοποιείται μόνο με τη συναίνεση του Υπεύθυνου του Σταθμού και υπό την εποπτεία αυτού ή του προσωπικού βάρδιας.

XII. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 1. Η συμπεριφορά των συναλλασσόμενων (πελάτες, χρήστες, οδηγοί, συγγενικά πρόσωπα, επιβάτες οχημάτων, εκπρόσωποι αυτών, κ.ο.κ.) απέναντι στο προσωπικό που απασχολείται στο Σταθμό και τους άλλους χρήστες πρέπει να είναι ψύχραιμη, ευγενική, κόσμια και να διαπνέεται γενικά από τους κρατούντες κανόνες ευπρέπειας και χρηστών ηθών. Τυχόν επίθεση χρήστη ή προστηθέντων αυτού κατά του προσωπικού ή άλλων χρηστών, προσβολή της αξιοπρέπειας τους και ύβρεις παρέχει το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης χωρίς υποχρέωση επιστροφής του αντιτίμου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της διάρκειας αυτού. Σε περίπτωση διερχομένου πελάτη ηΔιαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να μη ξαναεπιτρέψει την είσοδό του στους Σταθμούς τους οποίους λειτουργεί και διαχειρίζεται.
 2. Ομοίως, η συμπεριφορά του προσωπικού απέναντι στους χρήστες οφείλει να είναι ψύχραιμη, ευγενική και κόσμια. Το προσωπικό οφείλει να εξηγεί με υπομονή τους λόγους των προβλημάτων, που τυχόν αναφύονται και να αντιλαμβάνεται ότι πολλές φορές ενδέχεται οι χρήστες του Σταθμού να βρίσκονται υπό πίεση και η παραμικρή αντιξοότητα, ακόμα και αν είναι αιτιολογημένη και οφείλεται στους ιδίους (π.χ. αλλοιωμένη και μη αναγνώσιμη πινακίδα κ.λπ.), να τους προκαλεί αδημονία. Προς τούτο το προσωπικό πρέπει να επιδεικνύει την αναγκαία κατανόηση. Τυχόν υπέρβαση ορισμένων ορίων από τους χρήστες θα αντιμετωπίζονται από την διοίκηση της Διαχειρίστριας.
 3. Σε ώρες αιχμής ή εκτάκτων γεγονότων πρέπει να επιδεικνύεται το αναγκαίο πνεύμα υπομονής και συμμόρφωσης προς τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού.
 4. Σε περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημίας ή/και βλάβης σε όχημα ή ατυχήματος σε χρήστη (πελάτη) ή επιβάτη οχήματος, πέρα από τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΚεφάλαιοVI, θα πρέπει να τηρούνται επιπροσθέτως και τα εξής:
 5. Να ενημερώνεται άμεσα το προσωπικό του Σταθμού.
 6. Να συμπληρώνεται το σχετικό Δελτίο Παραπόνων/Συμβάντων, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Κεντρικό Ταμείο του Σταθμού.
 • Να επιδεικνύεται πνεύμα συνεργασίας με το προσωπικό του Σταθμού και να ειδοποιείται η Αστυνομία, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
 1. Να ενημερώνεται η Ασφαλιστική Εταιρεία του χρήστη (πελάτη) που προξένησε ή υπέστη τη ζημιά και/ή τη βλάβη, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από το προσωπικό του Σταθμού.

XIII. ΓENIKΟΙ ΟΡΟΙ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης είναι αυστηρά προσωπικά και απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τηςΔιαχειρίστριας.
 2. Κάθε όχημα που εισέρχεται στο Σταθμό πρέπει, με ευθύνη του κατόχου του ή του οδηγού του, να έχει περιέλθει νόμιμα στην κατοχή ή χρήση του χρήστη (πελάτη) και να καλύπτεται από νόμιμο και εν ισχύ Ασφαλιστικό Συμβόλαιο.
 3. Απαγορεύεταιαπολύτως οποιαδήποτε ενέργεια χρήστη (πελάτη), η οποία ενδέχεται να καταστήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο άκυρα ή ακυρώσιμα τυχόν ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν τον Σταθμό και τη λειτουργία του.
 4. Η χρήση Κάρτας Πρόσβασης και η έξοδος οχήματος από άτομο πέρα από τον αντισυμβαλλόμενο της Διαχειρίστριας στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό δεν συνεπάγεται ουδεμία ευθύνη για τηνΔιαχειρίστρια.
 5. Απαγορεύεται η ρύπανση του Σταθμού, η ρίψη οποιουδήποτε απορρίμματος σε χώρους του Σταθμού (εσωτερικά επίπεδα ή ράμπες, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, γραφεία, εξωτερικές οδοί πρόσβασης, προσόψεις, κ.λπ.).
 6. Οι χρήστες (πελάτες) του Σταθμού οφείλουν να βοηθούν στη διατήρηση της καθαριότητας του Σταθμού και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού του Σταθμού, αναφορικά με τη χρήση των δοχείων απορριμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε εμφανείς θέσεις, σε όλους τους χώρους του Σταθμού.
 7. Απαγορεύεται η είσοδος των χρηστών (πελατών) στο χώρο του ταμείου ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, στον οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένων ατόμων.
 8. Η Διαχειρίστρια δηλώνει ότι τηρεί και συμμορφώνεται προς το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων, στο βαθμό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες επηρεάζουν τα δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της συλλογής, επεξεργασίας ή/και περαιτέρω μεταφοράς τους
 9. Η Διαχειρίστρια λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως προβλέπεται στα Άρθρα 12 -22 του GDPR, ήτοι του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα, του δικαιώματος αίτησης διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, του δικαιώματος αίτησης διαγραφής των δεδομένων του, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, του δικαιώματος αίτησης μεταφοράς δεδομένων, καθώς και για την παροχή συνδρομής στην Διαχειρίστρια για τη δέουσα συμμόρφωσή της, όπως προβλέπεται στον GDPR, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της επεξεργασίας όλων των δεδομένων που διατηρεί η Διαχειρίστρια.

XIV. AΠOΔOXH TΩN OPΩN

 1. Με την έκδοση του εισιτηρίου από τα ειδικά μηχανήματα στις εισόδους του Σταθμού ή με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης (πελάτης) έχει λάβει γνώση όλων των Όρων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας και ότι τους αποδέχεται.

Προς τούτο ο Κανονισμός Λειτουργίας:

 1. Αναρτάται σε εμφανές σημείο κάθε Σταθμού για ενημέρωση των διερχομένων χρηστών (πελατών).
 2. Παραδίδεται για ενημέρωση, αποδοχή και υπογραφή στους χρήστες (πελάτες) κάθε είδους εν ισχύει προγραμμάτων ταυτόχρονα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης.
  1. Οι χρήστες (πελάτες) θεωρούνται υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας Σταθμού από τους επιβάτες των οχημάτων τους, τους οποίους οφείλουν να ενημερώνουν για τις υποχρεώσεις τους.
  2. Οι μόνιμοι χρήστες (πελάτες) οφείλουν να συμμορφώνονται ρητά προς τις διατάξεις τόσο των Ιδιωτικών Συμφωνητικών Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης όσο και του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας Σταθμού.
  3. Επίσης, κάθε μόνιμος χρήστης (πελάτης) οφείλει να ενημερώσει για την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις τόσο των Ιδιωτικών Συμφωνητικών Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης όσο και του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας Σταθμού και τους υπόλοιπους οδηγούς, στους οποίους επιτρέπει την είσοδο ή έξοδο στον Σταθμό με το όχημά του.
  4. Κάθε ουσιώδης και/ή συστηματική παραβίαση των Όρων του Κανονισμού Λειτουργίας και των Ιδιωτικών Συμφωνητικών Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης από χρήστες (πελάτες) κάτοχους Κάρτας (ή Καρτών) Πρόσβασης, παρέχει το δικαίωμα στηνΔιαχειρίστρια της καταγγελίας του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού ή ανάκληση της παραχώρησης χρήσης θέσης στάθμευσης.
  5. ANAΘEΩPHΣH ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 3. ΗΔιαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας, κατά την απόλυτη κρίση τους, εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους ασφαλούς λειτουργίας ή βελτίωσης της λειτουργικότητας του Σταθμού, εξέλιξης των συστημάτων εξοπλισμού αυτού ή οιασδήποτε μεταβολής της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας ή των σχετικών κανονισμών και προδιαγραφών.
 4. Οι χρήστες (πελάτες) του Σταθμού θα ενημερώνονται εγκαίρως με επισήμανση της ύπαρξης νέου κειμένου του Κανονισμού Λειτουργίας.
 5. Οι χρήστες (πελάτες) κάτοχοι Κάρτας (ή Καρτών) Πρόσβασης θα ενημερώνονται με ατομικές επιστολές της Διαχειρίστριας.

XVI. ANAPTHΣH ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κανονισμός Λειτουργίας (ή τα βασικά σημεία αυτού), όπως ισχύει εκάστοτε, θα αναρτάται με ευθύνη της Διαχειρίστριας σε τουλάχιστον ένα Πίνακα Ανακοινώσεων εντός του Σταθμού.