Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για εκτύπωση και προμήθεια εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Σας ενημερώνουμε για τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτύπωση και την προμήθεια δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά χιλιάδα καρτών, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 7/8/2019 & ώρα 10:00

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τον τρόπο συμμετοχής σας μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο:

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρμόδια: κα. Δέσποινα Ξενάκη    

Τηλ: 210 5277114

Φαξ: 210 5278083

e-mail: daem@daem.gr

www.daem.gr