18-06-2020: Διευκρινίσεις τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη καταγραφή και αποτύπωση των δεδομένων και των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Διευκρινίσεις τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη καταγραφή και αποτύπωση των δεδομένων και των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

2-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 3880 2020 GDPR ΤΕΛΙΚΟ_signed