Η ΔΑΕΜ Α.Ε. αναζητά δύο (2) Προγραμματιστές Λογισμικού Ερευνητικών Προγραμμάτων ΠΕ (FULL STACK SOFTWARE ENGINEER)

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων «DUET», «MESOC» και «CO3» και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα στα οποία

Περισσότερα

18-06-2020: Διευκρινίσεις τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη καταγραφή και αποτύπωση των δεδομένων και των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Διευκρινίσεις τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη καταγραφή και αποτύπωση των δεδομένων και των

Περισσότερα

18-05-2020: Πανελλήνια ανταπόκριση για την νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δ. Αθηναίων

Μεγάλης πανελλήνιας ανταπόκρισης τυγχάνει η πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών eservices, η οποία αναπτύχθηκε και αναβαθμίζεται συνεχώς από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. και λειτουργεί με επιτυχία, εδώ και

Περισσότερα

08-05-2020: 13 Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διάθεση των πολιτών

13 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστίθενται στη ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων (https://eservices.cityofathens.gr/), που αναπτύχθηκε και αναβαθμίζεται συνεχώς από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν

Περισσότερα