10-07-2015:Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το Έργο «Αναβάθμιση Διασύνδεσης σε πέντε κτήρια του Δήμου Αθηναίων»

Λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, των τεχνικών και οικονομικών προδιαγραφών, της σπουδαιότητας και του ύψους του αντικείμενου και της ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας που πρέπει να επιδειχθεί για ένα τόσο μεγάλο έργο σε συνδυασμό με τις τρέχουσες κοινωνικές, πολιτικές και κυρίως οικονομικές περιστάσεις, κρίνεται αναγκαία και αποφασίζουμε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού της με Αρ. Πρωτοκόλλου: 004283/05-06-2015 Διακήρυξης του Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την Χαμηλότερη Τιμή (Κριτήριο Μειοδοσίας) για το έργο της «Αναβάθμισης Διασύνδεσης σε πέντε κτήρια του Δήμου Αθηναίων», η οποία είχε οριστεί για τις 13 Ιουλίου 2015 προκειμένου να ομαλοποιηθούν οι περιστάσεις στη χώρα και να παρασχεθεί εύλογη προθεσμία στους υποψηφίους Αναδόχους, ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις παρασχεθείσες διευκρινίσεις και στις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στo παρακάτω αρχείo pdf:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ